Sprak - Deutsch

Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z • unne < unnă < unn- (DE nutzen, helfen, erfreuen)
  • geunne < găunnă [ga + unnă] (DE gönnen, „von sich heraus nutzen, helfen, erfreuen“)
   • geunst < găunst [găunnă + ith] (DE Gunst, „stattfindendes Gönnen“)
 • unce < unc < OF unc-e (DE Unze)(EN ounce)
 • up < up < up-a [antonim: dun] (DE auf)(EN up)
  • upper < uppĕr [up + er] (DE ober)(EN upper)
  • uppen < uppĕn [up + n] (DE oben)(EN above)
  • open < ůpĕn [up] [!] < up-an-a (DE offen)(EN open)
   • opene < ůpĕnă [ůpĕn + ij + a] (DE öffnen)(EN to open)
     • openbarr < ůpĕnbarj [ůpĕnă + barj] (DE öffenbar, „möglich zu öffnen“)
    • opening < ůpĕning [ůpĕnă + ing] (DE Öffnung)(EN opening)
 • -ur < -ur < LA -ur [?] (DE -ur)
 • ut < ut < ut-a [antonim: in] (DE aus)(NL uit)(EN out)(DA ud)
  • or < ůz [!][ut] sts < uz …
   • or- < ůz- [substantiv: uz + {substantiv}] (DE Ur-)
    • er- < ŏz- [verb: uz + {verb}] (DE er-) [plotslik (weder) {verb}]
  • utter < uttĕr [ut + er] < ut-iz-on (DE außer)(EN outer, utter)
   • uttere < uttĕră [uttĕr + a] (DE äußern)(EN to utter)
  • utten < uttĕn [ut + n] (DE außen)(EN outside)
   • enbeutten < ănbĭuttĕn [an + bi + uttĕn] (DE herum)(EN about)
  • beut < bĭut [bi + ut] [antonim: mid] (DE außer, ohne)(EN but)
  • warut < ƕarut [ƕar + ut] (DE woraus)
 • üvel < ȕƀĕl < ub-il-az (DE übel)(NL euvel)(EN evil)
 • uw < uw < uw-w-on (DE Uhu) [-w-]
 • uwel < uwĕl < uw-w-al-on (DE eule)(EN owl) [-w-]


Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z