• Achsendrehungen (Pivots)
 • Crosschasse
 • Dreierschritt (Three Step)
 • Federende (Feather Finish)
 • Federschritt (Feather Step)
 • Flechte (Weave) [Rechtsflechte/Linksflechte]
 • Flugschritt (Wing)
 • Gehschritt (Walk)
 • Gekurvter Federschritt (Curved Feather)
 • Geschlossene Impetusdrehung (Closed Impetus Turn)
 • Hover Cross
 • Linksdrehung (Reverse Turn)
 • Lunge Line
 • Offener Impetus (Open Impetus)
 • Oversway
 • Rechtsdrehung (Natural Turn)
 • Richtungswechsel (Change of Direction)
 • Rudolph Fallaway
 • Rückwärtiger Federschritt (Back Feather)
 • Samefootlunge
 • Telemark (Telemark)
 • Throwaway Oversway
 • Top Spin
 • Tumble Turn
 • Welle (Wave)
 • Whiplash
 • Zögerwechsel

Literatur

Bearbeiten
Bearbeiten

Schritte

Bearbeiten
Wikipedia hat einen Artikel zum Thema: