Esperanto: Kapitel 59 – Übersetzung der Leseübung

Einige Briefe

Sirakuzo, la 2an de marto, 1911.

Kara Amiko,

sendube vin surprizos ricevi leteron skribitan de mi ĉe hotelo en ĉi tiu urbo, ne tre malproksime de via propra oficejo! Via bofrato, kiun mi okaze renkontis hieraŭ en la poŝtoficejo, donis al mi vian adreson. Ĝis nun, mi estas tiel okupata ke mi ne havis la tempon eĉ por telefoni al vi. Sed nun mi havas du aŭ tri minutojn da libera tempo, kaj mi tuj ekkaptas la okazon por skribi letereton, petante ke vi vespermanĝu kun mi hodiaŭ vespere, ĉe la hotelo kie, kiel vi vidas, mi loĝas de antaŭ unu tago. (Pardonu, mi petas, „ke“ mi finas ĉi tiun leteron per krajono, sed mi ĵus eltrovis ke restas neniom plu da inko en mia fontanplumo.) Venu je la sesa, se tiu horo estas konvena. Bedaŭrinde („leider“), mi devos forresti de la hotelo la tutan posttagmezon, pri komercaj aferoj, alie mi vin renkontus ĉe la tramvojo, kie haltas la tramveturiloj („Straßenbahnwagen“). Estos plej bone, mi opinias, ke vi iru rekte al mia ĉambro, numero 26, kie mi senprokraste vin renkontos, se mi ne estos efektive jam vin atendanta. Ni esperu ke la ĉefkuiristo preparos al ni bonan manĝon! Mi esperas ke vi malatentos la falantajn neĝerojn, kaj nepre venos, responde al mia iomete subita invito, ĉar ni ja havos multe da komunaj travivaĵoj por priparoli. Do ĝis la baldaŭa revido je la vespermanĝo!

Kun plej amikaj salutoj,
Roberto.

Syrakus, den 2. März, 1911

Lieber Freund,
Sie müssen zweifellos überrascht sein, von mir einen Brief zu erhalten, der in einem Hotel in dieser Stadt, nicht sehr weit von Ihrem eigenen Büro geschrieben wurde! Ihre Schwiegermutter, die ich gestern zufällig bei der Post getroffen habe, gab mir Ihre Adresse. Bisher bin ich so beschäftigt, dass ich nicht die Zeit hatte, Sie selbst anzurufen. Aber jetzt habe ich zwei oder drei Minuten freie Zeit und ich ergreife umgehend die Gelegenheit, einen kurzen Brief zu schreiben, mit der Bitte mit mir heute Abend in dem Hotel zu Abend zu essen, wo ich, wie Sie sehen, seit einem Tag gastiere. (Entschuldigen Sie mir bitte, dass ich diesen Brief mit einem Bleistift fertigschreibe, aber ich habe gerade herausgefunden, dass es garkeine Tinte mehr in meinem Füller ist.) Kommen Sie um sechs, wenn Ihnen die Zeit passt. Leider muss ich aus geschäftlichen Gründen dem Hotel den ganzen Nachmittag fernbleiben, sonst müsste ich Sie an der Straßenbahn treffen, wo die Straßenbahnwagen halten. Ich meine es wird besser sein, wenn Sie direkt in mein Zimmer, Nummer 26, kommen, wo ich Sie unverzüglich treffen werde, wenn ich Sie wirklich nicht schon erwartet haben werde. Lassen Sie uns hoffen, dass der Oberkoch uns eine gute Mahlzeit zubereiten wird! Ich hoffe, dass Ihnen die fallenden Schneeflocken nichts ausmachen und sie trotzdem kommen, in der Antwort auf meine kleine plötzliche Einladung, denn wir haben eine Menge von gemeinsamen Erlebnisse zu besprechen. Also bis zum baldigen Wiedersehen beim Abendessen!

Mit den freundlichsten Grüßen,
Robert.


Boston, 1911-12-13.

Wilson kaj Jones,
Nov-Jorko.

Estimataj Sinjoroj,

bonvolu sendi al mi per revenanta poŝto vian plej novan prezaron („Preisliste“). Ni baldaŭ bezonos iujn novajn meblojn por niaj oficejoj, precipe skribtablojn, tablojn konvenajn por skribmaŝinoj („Schreibmaschinen“), kaj specialajn librujojn, farotajn laŭ niaj bezonoj. Se viaj prezoj estas konvenaj, ni sendube volos mendi de vi tian meblaron.

Kun respekto,
J. F. Smith,
ĉe Brown kaj Brown.

Boston, 1911-12-13

Wilson und Jones,
New York.

Geehrte Damen und Herren,
bitte senden Sie mir in einem Antwortbrief Ihre neueste Preisliste. Wir werden bald einige neue Möbel für unsere Büros brauchen, vor allem Schreibtische, Tische für Schreibmaschinen und spezielle Bücherschränke, gefertigt nach unseren Bedürfnissen. Wenn Ihr Preis angemessen ist, wollen wir zweifellos bei Ihnen solche Möbel bestellen.

Mit Hochachtung,
J. F. Smith,
Brown und Brown.


Nov-Jorko, 1911-12-17.

Sinjoro J. F. Smith,
ĉe Brown kaj Brown,
Nov-Jorko.

Estimata Sinjoro,

ni havas la honoron sendi al vi en aparta koverto nian plej novan prezaron, al kiu ni petas ke vi donu vian atenton, precipe al paĝoj 15–29. Tie vi trovos priskribitaj niajn plej bonajn oficejajn meblarojn. Ni senpage metos ĉiujn aĉetitajn meblojn sur la vagonaron, sed kompreneble ni ne pagos la koston de la sendado.

Ni plezure fabrikos specialajn librujojn laŭ viaj bezonoj, kaj volonte ricevos viajn ordonojn pri tio. Niaj prezoj estos kiel eble plej malaltaj.

Esperante ke la meblaroj priskribitaj en nia prezaro, kune kun la tie-presitaj prezoj, estos plene kontentigaj, kaj certigante al vi ke ni zorge plenumos ĉiun mendon, ni restas,

Tre respekte la viaj,
Wilson kaj Jones.

New York, 1911-12-17

Mr. J. F. Smith,
Brown und Brown,
New York.

Geehrter Herr,
wir haben die Ehre, Ihnen in einem separaten Umschlag unsere neueste Preisliste zu senden, der wir Sie bitten Ihre Aufmerksamkeit zu schenken, insbesondere auf Seiten 15-29. Hier finden Sie unsere besten Büromöbel beschrieben. Wir verladen alle gekauften Möbelstücke kostenlos auf den Zug, aber natürlich werden wir nicht die Kosten für den Versand zahlen.

Gerne machen wir spezielle Bücherschränke nach Ihren Bedürfnissen und sind bereit, Ihre Aufträge in dieser Angelegenheit zu bekommen. Unsere Preise werden so niedrig wie möglich sein.

In der Hoffnung, dass die Möbel in unserer Preisliste beschrieben, zusammen mit den dort abgedruckten Preisen, voll zufriedenstellend sein werden, und versichern Ihnen, dass wir sorgfältig jeden Wunsch erfüllen werden, wir verbleiben

sehr hochachtungsvoll,
Wilson und Jones.


Bostono, la 27an Majo.

Sinjoro B. F. Brown,
Sirakuzo, Nov-Jorka Ŝtato.

Kara Sinjoro,

vian adreson ni dankas al niaj komunaj amikoj Sinjoroj Miller kaj White, kaj per ĉi tio ni permesas al ni proponi al vi niajn servojn por la vendado de tiaj infanludiloj, kiajn vi fabrikas. Ni havas bonegajn montrajn fenestrojn („Schaufenster“), en nia butiko, preskaŭ meze de la ĉefstrato en la urbo, kaj en nia butiko troviĝas sufiĉe da grandaj vitramebloj („Schaukasten“). Tial ni povus tre oportune administri tian aferon. Ni multe ĝojos se vi respondos kiel eble plej baldaŭ, sciigante al ni kiom da procento vi donos, kaj kiajn aranĝojn vi volus fari. Ni certigas al vi ke en ĉiu okazo ni penos fari nian eblon por via plej bona intereso.

Kun alta estimo,
D. Rose.

Boston, den 27. Mai.

Herr B. F. Brown,
Syrakus, Staat New York.

Sehr geehrter Herr,
Ihre Adresse, die wir unseren gemeinsamen Freunden Ritter Miller und Weiß verdanken, und durch diese erlauben wir uns, Ihnen unsere Dienstleistungen für den Verkauf solcher Kinderspielzeuge, was Sie machen. Wir haben ausgezeichnete Schaufenster, in unserem Geschäft, fast in der Mitte der Hauptstraße in der Stadt und in unserem Geschäft sind ausreichend große Schaukästen. So konnten wir sehr bequem verwalten so eine Sache. Wir freuen uns sehr, wenn Sie so schnell wie möglich reagieren, uns mitzuteilen, wie viel Prozent Sie geben, und welche Maßnahmen Sie gerne tun würden. Wir versichern Ihnen, dass wir in jedem Fall unser Bestes für Ihre besten Interesse zu tun versuchen.

Mit Hochachtung,
D. Rose.