Ungarisch: Themengebiete: Medien

Beispielsätze Bearbeiten

Deutsch Ungarisch
Vor dem Einschlafen sehe ich immer fern. Elalvás előtt mindig tévét nézek.
Ich mag die politischen Sendungen am meisten. Legjobban a politikai műsorokat kedvelem.
Auf einem der Kanäle läuft ein guter Film. Valamelyik csatornán mindig megy egy jó film.
Ich liebe es, Radio zu hören. Imádok rádiózni.
Hat der Film schon begonnen? Elkezdődött már a film?
Wann ist der Film zu Ende? Mikor van vége a filmnek?
Unser Reporter berichtet über die Konferenz. A konferenciáról riporterünk tudósít.
Ich wechsle auf einen anderen Kanal. Átkapcsolok egy másik csatornára.
Deutsch Ungarisch
Der Journalist schreibt eine Kritik über einen Roman. Az újságíró egy regényről ír kritikát.
Ich habe eine historische Fachzeitschrift abonniert. Előfizettem egy történelmi szakfolyóirata.
Die Zeitung wird in 5000 Exemplaren verlegt. Az újságot ötezer példányban adják ki.
Die kurzen Artikel lese ich immer. A rövid cikkeket mindig elolvasom.
Ich abonniere ... . Én a ...t járatom.
Es erscheint wöchentlich. Hetente jelenik meg.
Was ist diese Woche in der Welt passiert? Mi történt a héten a nagyvilágban?
Jelenkor erscheint monatlich. A Jelenkor havonta jelenik meg.

Vokabeln Bearbeiten

Substantive Bearbeiten

Deutsch Ungarisch (Plural, Akkusativ, Possessiv 3. P)
Bildschirm képernyő (-k, -t, -je)
Fernbedienung távirányító (-k, -t, -ja)
Film film (-ek, -et, -je)
Kameramann operatőr (-ök, -t, -e)
Kanal csatorna (´-k, ´-t, ´-ja)
Knopf gomb (-ok, -ot, -ja)
Krimi krimi (-k, -t, -je)
Magazin magazin (-ok, -t, -ja)
Märchen, Geschichte mese (´-k, ´-t, ´-ja)
Menü menü (-k, -t, -je)
Moderator műsorvezető (-k, -t, -je)
Nachrichten hírek (-et)
Nachrichtensendung híradó (-k, -t, -ja)
Programm műsor (-ok, -t, -a)
Radio rádió (-k, -t, -ja)
Radiosender rádióadó (-k, -t, -ja)
Redakteur szerkesztő (-k, -t, -je)
Reporter riporter (-ek, -t, -e)
Sendung adás (-ok, -t, -a)
Serie sorozat (-ok, -ot, -a)
Thriller thriller (-ek, -t, -e)
TV televízió (-k, -t, -ja) / tévé (-k, -t, -je)
TV-Kanal tévéadó (-k, -t, -ja)
Werbung reklám (-ok, -ot, -ja)
Wettervorhersage időjárás-jelentés (-ek, -t, -e)
Zeitung újság (-ok, -ot, -ja)
Zuhörer hallgató (-k, -t, -ja)
Zuschauer néző (-k, -t, -je)
Deutsch Ungarisch (Plural, Akkusativ, Possessiv 3. P)
Anzeige hirdetés (-ek, -t, e)
Artikel cikk (-ek, -et, -e)
Blatt lap (-ok, -ot, -ja)
Brief levél (levelek, levelet, levele)
Fotograf fényképész (-ek, -et, -e)
Fotografie fénykép (-ek, -et, -e)
Freizeit szabadidő (-t, -ideje)
Gastronomie gasztronómia (´-t, ´-ja)
Gedicht vers (-ek, -et, -e)
Gesundheit egészég (-et, -e)
Horoskop horoszkóp (-ok, -ot, -ja)
Informatik számítástechnika (´-t, ´-ja)
Interview interjú (-k, -t, -ja)
Karriere karrier (-ek, -et, -je)
Kontakt kapcsolat (-ok, -ot, -a)
Kritik kritika (´-k, ´-t, ´-ja)
Kultur kultúra (´-k, ´-t, ´-ja)
Leser olvasó (-k, -t, -ja)
Lifestyle életmód (-ok, -ot, -ja)
Politik politika (´-k, ´-t, ´-ja)
Reisen utazás (-ok, -t, -a)
Rezept recept (-ek, -et, -je)
Seite oldal (-ak, -t, -a)
Sport sport (-ok, -ot, -ja)
Technik technika (´-k, ´-t, ´-ja)
Titel cím (-ek, -et, -e)
Umweltschutz környezetvédelem (-védelmet, -védelme)
Wetter időjárás (-t, -a)
Wirtschaft gazdaság (-ok, -ot, -a)
Wissenschaft tudomány (-ok, -t, -a)
Wohnen lakberendezés (-t, -e)
Zeitschrift folyóirat (-ok, -ot, -a)

Adjektive Bearbeiten

Deutsch Ungarisch (Komparativ)
demokratisch demokrata
kapitalistisch kapitalista
kommunistisch kommunista
konservativ konzervatív (-abb)
liberal liberális (-abb)
links- / Links- baloldali
radikal szélsőséges (-ebb)
rechts- / Rechts- jobboldali
sozialistisch szocialista
Deutsch Ungarisch (Komparativ)
innovativ innovatív (-abb)
nicht profitabel veszteséges (-ebb)
profitabel nyereséges (-ebb)
rentabel jövedelmező (-bb)
verschuldet eladósodott
wettbewerbsfähig versenyképes (-ebb)
zahlungsfähig fizetőképes
zahlungsunfähig fizetésképtelen

Verben Bearbeiten

Deutsch Ungarisch (Vergangenheit, Imperativ)
anfangen kezdődik (kezdődött, kezdődj)
anhören meghallgat (-ott, meghallgass)
anschauen megnéz (-ett, megnézz)
ausschalten kikapcsol (-t, -j)
beginnen elkezdődik (elkezdődött, elkezdődj)
einschalten bekapcsol (-t, -j)
fernsehen tévézik (tévézett, tévézz)
hören hallgat (-ott, hallgass)
laufen megy (ment, menj)
Radio hören rádiózik (rádiózott, rádiózz)
schauen néz (-ett, nézz)
sehen lát (-ott, láss)
zu Ende sein vége van (volt)
Deutsch Ungarisch (Vergangenheit, Imperativ)
abonnieren előfizet (-ett, előfizess)
erscheinen megjelenik (megjelent, megjelenj)
lesen olvas (-ott, olvass)
passieren történik (történt, történj)
schreiben ír (-t, -j)
für jd. sein szól (-t, -j)
verlegen kiad (-ott, -j)