Tschechisch Arbeitsbuch: Themengebiete: Regionen


Užitečné věty (Nützliche Sätze) Bearbeiten

Tschechisch Deutsch
Dříve se Česko skládalo ze tří zemí: Čech, Moravy a Slezska. Früher bestand Tschechien aus den drei Ländern Böhmen, Mähren und Schlesien.
Od roku 2000 je v České republice 13 krajů a hlavní město Praha, které tvoří samostatný kraj. Seit 2000 gibt es in Tschechien 13 Regionen und die Hauptstadt Praha selbst.
Až do 30. května 2001 existoval ještě Budějovický kraj, Jihlavský kraj, Brněnský kraj a Ostravský kraj. Tyto kraje byly poté přejmenovány. Bis zum 30. Mai 2001 gab es noch Budějovický kraj, Jihlavský kraj, Brněnský kraj und Ostravský kraj. Diese wurden dann umbenannt.
Praha je hlavním městem České republiky a zároveň krajským městem Středočeského kraje. Praha ist gleichzeitig die Hauptstadt Tschechiens und die Hauptstadt vom Středočeský kraj.
Praha má téměř 1,3 milionu obyvatel a leží na 15. příčce největších evropských měst. Praha hat fast 1,3 Millionen Einwohner und liegt bei den größten europäischen Städten auf Platz 15.
Celkem čtyři kraje mají více než jeden milion obyvatel: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj a Moravskoslezský kraj. Es gibt vier Regionen mit mehr als eine Million Einwohnern: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj und Moravskoslezský kraj.
V těchto čtyřech krají se rovněž nachází tři největší města České republiky: Praha, Brno a Ostrava. In diesen vier Regionen befinden sich auch die größten Städte Tschechiens: Praha, Brno und Ostrava.
V Brně byl na konci druhé světové války velký podíl německého obyvatelstva. Poté ale došlo k násilnému vyhnání. In Brno gab es bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges einen großen deutschen Bewohneranteil. Es fand aber eine gewaltsame Vertreibung statt.
Ostrava byla známá především kvůli vůdčímu ocelovému průmyslu. Teprve v roce 1998 bylo toto životnímu prostředí škodící průmyslové odvětví pozastaveno. Ostrava wurde vor allem durch seine führende Stahlindustrie bekannt. Erst 1998 wurde dieser umweltschädigende Wirtschaftszweig eingestellt.
Nejméně obyvatel na kilometru čteverčném je v Jihočeském kraji, nejvíce v Praze. Im Jihočeský kraj gibt es am wenigsten Einwohner pro Quadratkilometer, am meisten sind es in Praha.
Krajské město Jihočeského kraje, České Budějovice, je také oblíbeným výletním cílem mnoha Němců a Rakušanů. Die Hauptstadt vom Jihočeský kraj, České Budějovice, ist auch bei vielen Deutschen und Österreichern ein beliebtes Ausflugsziel.
V blízkosti se nachází Český Krumlov, památka světového kulturního dědictví UNESCO, který je důležitým magnetem pro turisty. In der Nähe befindet sich die Stadt Český Krumlov, inzwischen UNESCO-Weltkulturerbe, welche ein wichtiger Tourismusmagnet ist.
Po čtyřech krajích s více než jedním milionem obyvatel následuje Ústecký kraj s krajským městem Ústí nad Labem na severu země. Nach den vier Regionen mit mehr als eine Million Einwohnern kommt Ústecký kraj mit der Hauptstadt Ústí nad Labem im Norden.
Toto město dříve vykvetlo na základě těžby uhlí, avšak následné nucené osídlení cizinci kulturní vývoj a tradice města natrvalo pozměnilo. Diese Stadt blühte früher durch Kohlebergbau, allerdings veränderte die Zwangsbesiedlung mit Fremden die Kultur und Tradition nachhaltig.
Tento kraj leží na hranici se Saskem. Olomoucký kraj je potom šestý největší kraj a nachází se ve východní části Česka. Diese Region liegt an der Grenze zu Sachsen. Olomoucký kraj ist dann die sechstgrößte Region im Osten Tschechiens.
Z tamějšího krajského města, Olomouce, pochází známé Olomoucké tvarůžky, tradiční sýr. Aus der dortigen Hauptstadt Olomouc kommt der berühmte Olomoucké tvarůžky, ein traditioneller Käse.
Na sedmém místě podle obyvatel na kilometru čteverečném a na druhém místě podle rozlohy je pak Jihočeský kraj. Auf Platz 7 nach Einwohner pro Quadratkilometern und auf Platz 2 nach Fläche ist dann Jihočeský kraj.
Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj a Liberecký kraj leží přímo na hranici s Německem. Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj und Liberecký kraj liegen direkt an der Grenze zu Deutschland.
Těchto pět krajů spolu s hlavním městem Praha, Středočeským krajem, Královéhradeckým krajem a částečně Krajem Vysočina a Pardubickým krajem leží v Česku. Diese fünf Regionen zusammen mit der Hauptstadt Praha, Středočeský kraj, Královéhradecký kraj und teilweise Kraj Vysočina und Pardubický kraj lagen in Böhmen.
Zbylá část Kraje Vysočina a Pardubického kraje tak jako Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj a Zlínský kraj náleží Moravě. Der Rest vom Kraj Vysočina und Pardubický kraj sowie Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj und Zlínský kraj lagen in Mähren.
Některé části na východě země, zejména části Moravskoslezského kraje, patří ke Slezsku. Einige Teile im Osten des Landes, besonders vom Moravskoslezský kraj, gehörten zu Schlesien.
Jižněji, kde se nachází Zlínský kraj, je tamější krajské město Zlín, které je za svůj vznik vděčené především obuvníkovi Tomáši Baťovi. Südlicher, wo sich Zlínský kraj befindet, ist die dortige Hauptstadt Zlín, die ihre Entstehung vor allem dem Schuhhersteller Tomáš Baťa zu verdanken hat.
Mnohem známější je ale UNESCEM chráněné staré centrum města na základě těžby stříbra zbohatlé Kutné Hory se slavným Chrámem svaté Barbory. Viel berühmter ist aber die durch UNESCO geschützte Altstadt des durch Silberbergbau reich gewordenen Kutná Hora mit berühmtem Chrám svaté Barbory.
Více na jihu a v blízkosti Rakouska se ještě nachází město Telč, jehož náměstí s historickými budovami je rovněž světovou kulturní památkou na seznamu UNESCO. Weiter im Süden und in der Nähe Österreichs befindet sich noch die Stadt Telč, deren Marktplatz mit historischen Gebäuden ebenfalls UNESCO-Weltkulturerbe ist.

Dialogy (Dialoge) Bearbeiten

Tschechisch Deutsch
A: Přemýšlím kde bych měl s mou ženou strávit letní dovolenou. Máš nějaký nápad? A: Ich überlege, wo ich mit meiner Frau den Sommerurlaub verbringen sollte. Hast du eine Idee?
B: Nevím. Co chcete dělat? Prohlížíte si raději města nebo spíše přírodu? B: Ich weiß nicht. Was wollt ihr machen? Schaut sie sich gerne Städte an oder eher die Natur?
A: Jí je to asi jedno. Máme dohromady pět dní volna. A: Ihr ist es wohl egal. Wir haben insgesamt fünf Tage Zeit.
B: Jaké by to bylo s Národním parkem Šumava? Tam můžete i trochu dělat pěší túry. B: Wie wäre es mit Nationalpark Šumava? Da könnt ihr ein bisschen wandern.
A: Myslím, že je to příliš daleko na západě. Ten park je přímo na hranici k Německu. A: Ich denke, dass das zu weit im Westen ist. Der Park ist direkt an der Grenze zu Deutschland.
B: Jaké by to tedy bylo s Blanenským lesem? Tento les leží v Jihočeském kraji. B: Wie wäre es dann mit Blanský les? Der Wald liegt im Jihočeský kraj.
A: Ano, tam je také Český Krumlov, že? A: Ja, dort ist auch Český Krumlov oder?
B: Přesně. Toto město je od roku 1992 součástní světového kulturního dědictví UNESCO a je překrásné. B: Genau. Die Stadt ist seit 1992 UNESCO-Weltkulturerbe und wunderschön.
A: To je pravda a my jsme tam v loňském roce byli. Myslím si, že bychom měli navštívit něco jiného. A: Das stimmt und wir waren letztes Jahr dort. Ich denke, wir sollten etwas anderes besuchen.
B: Jak je to s Třeboňskem? To je také tím směrem. B: Wie ist es mit Třeboňsko? Das ist auch in der Richtung.
A: O tom jsem nikdy nic neslyšel. A: Darüber habe ich nie etwas gehört.
B: To je rovněž tam, jen o něco severozápadněji. Nebo, počkej. Byli jste už v Telči? B: Das ist ebenfalls dort, etwas nordöstlicher. Oder, warte mal. Wart ihr schon in Telč?
A: Ne, to ale leží na jihu Moravy, nebo ne? A: Nein, das liegt aber im Süden von Mähren oder nicht?
B: Ano, a je to také součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Leží to přibližně ve středu trasy mezi Prahou a Vídní. B: Ja, ist ebenfalls UNESCO-Weltkulturerbe. Es liegt ungefähr in der Mitte zwischen Praha und Wien.
A: Ty už jsi tam byl? A: Du warst schon dort?
B: Dvakrát. Je tam překrásné historické centrum města, několik kostelů a věží. B: Zwei Mal. Es gibt ein wunderschönes historisches Stadtzentrum, mehrere Kirchen und Türme.
A: To zní zajímavě. A: Hört sich interessant an.
B: Kromě toho je nedalo také Třebíč s krásným klášterem. Kdybyste se nudili ... B: Außerdem ist Třebíč mit seinem Kloster ganz in der Nähe. Wenn euch also langweilig wird ...
A: Ano, musím se porozhlédnout na internetu. Tam je spousta fotografií a domluvím to s mou ženou. A: Ja, ich muss mich einmal im Internet umschauen. Dort gibt es Fotos und ich bespreche es mit meiner Frau.
B: Určitě to udělej. Pak mi řekni, kam chcete jet. Chci od vás dostat pohlednici! B: Mach das. Sag mir dann, wohin ihr fahren wollt. Ich will eine Postkarte haben!
A: Samozřejmě ji dostaneš. Máš už celkem pěknou sbírku. Napříklady tu z Kutné Hory. A: Natürlich bekommst du eine. Du hast doch schon eine ganze Sammlung. Zum Beispiel die von Kutná Hora.
B: Ano, ta visí na mé lednici. B: Ja, die hängt an meinem Kühlschrank.
A: Okay, moc ti děkuji za radu. Moje přestávka už skončila. Měj se. A: Okay, ich danke dir für die Beratung. Meine Pause ist vorbei. Bis später.
B: Měj se. B: Bis später.

Cvičení (Übungen) Bearbeiten

Opravte chyby v textu.
Ostrava byl dříve důležitým centrem ocelového průmyslu a leží na východě.
Města České Budějovice na jihu Čech je známé díky pivo Budweis.
Nejstarším horním městem je Jihlava. Tam probíhá hranice mezi Čechy a Moravou.
Praha má hlavním městem Česka a leží na západě země.
Čechy jsou na západě ohraničeny čtyřmi pohořími a zabírají dva třetiny Česka.
Morava se původně utvořila v jednoho raně středověkého kmene.
V regionu okolo Karlových Varů se nachází malé množství minerálních pramenů.
Přečtěte si následující věty a doplňte chybějící slova ve správném tvaru.
Olomouc byla do třicetileté války hlavním městem ____.
Následně se stalo novým hlavním městem Moravy ____.
Dodnes je ____ stále důležitým kulturním a průmyslovým centrem.
Nachází se tam také známý klášter Hradisko, původní ____ benediktinů.
V 70. a 80. letech 19. ____ vznikla na okraji města paneláková sídliště.
V roce 1997 ____ část města zničena povodněmi.
Přesto si tam můžeme prohlédnout velmi známý a do světového kulturního dědictví UNESCO zapsaný ____ ____ ____.
Dále se ____ městě rovněž nacházejí četné památníky a pamětihodnosti.
Vytvořte celé věty se zadanými slovy.
(byl roku 1225) (dodatek "Králové") (královským městem) (Hradec Králové) (ve 14. století) (jmenován) (a) (obdržel)
(pohřben Jan Žižka,) (v roce 1424) (nejvýznamější husitský vojevůdce) (tam byl)
(město bylo) (války zabráno) (také během třicetileté) (a vypleněno Švédy)
(bylo město) (po vícero válkách) (zmodernizováno) (na konci 19. století)
(architektura) (a) (nových staveb odpovídala secesi) (reformnímu stylu)
(dodnes lze) (dvojmonarchie Rakouska-Uherska) (rozpoznat dřívější) (vojenské budovy) (ve městě ještě) (z dob)
(a nového města) (kromě toho sestává město) (ze starého)
(historické jádro) (a Orlice) (obklopeno městským okruhem) (a leží) (města je) (na soutoku Labe)

Řešení (Lösungen) Bearbeiten

Řešení ke cvičení číslo 1
Ostrava byla dříve důležitým centrem ocelového průmyslu a leží na východě.
Město České Budějovice na jihu Čech je známé díky pivu Budweis.
Nejstarším horním městem je Jihlava. Tam probíhá hranice mezi Čechy a Moravou.
Praha je hlavním městem Česka a leží na západě země.
Čechy jsou na západě ohraničeny čtyřmi pohořími a zabírají dvě třetiny Česka.
Morava se původně utvořila z jednoho raně středověkého kmene.
V regionu okolo Karlových Varů se nachází velké množství minerálních pramenů.
Řešení ke cvičení číslo 2
Olomouc byla do třicetileté války hlavním městem Moravy.
Následně se stalo novým hlavním městem Moravy Brno.
Dodnes je Olomouc stále důležitým kulturním a průmyslovým centrem.
Nachází se tam také známý klášter Hradisko, původní sídlo benediktinů.
V 70. a 80. letech 19. století vznikla na okraji města paneláková sídliště.
V roce 1997 byla část města zničena povodněmi.
Přesto si tam můžeme prohlédnout velmi známý a do světového kulturního dědictví UNESCO zapsaný Sloup Nejsvětější Trojice.
Dále se ve městě rovněž nacházejí četné památníky a pamětihodnosti.
Řešení ke cvičení číslo 3
Hradec Králové byl roku 1225 jmenován královským městem a ve 14. století obdržel dodatek "Králové".
V roce 1424 tam byl pohřben Jan Žižka, nejvýznamější husitský vojevůdce.
Město bylo také během třicetileté války zabráno a vypleněno Švédy.
Po vícero válkách bylo město na konci 19. století zmodernizováno.
Architektura nových staveb odpovídala secesi a reformnímu stylu.
Dodnes lze ve městě ještě rozpoznat dřívější vojenské budovy z dob dvojmonarchie Rakouska-Uherska.
Kromě toho sestává město ze starého a nového města.
Historické jádro města je obklopeno městským okruhem a leží na soutoku Labe a Orlice.