Tschechisch Arbeitsbuch: Themengebiete: Prag


Užitečné věty (Nützliche Sätze) Bearbeiten

Tschechisch Deutsch
Před dvěma dny jsme vlakem dorazili na Hlavní nádraží v Praze. Vor zwei Tagen kamen wir am Hauptbahnhof in Prag mit dem Zug an.
Protože jsme ještě nemohli být v našem hotelu odbaveni, odnesli jsme si naše kufry do úschovny zavazadel. Weil wir noch nicht in unser Hotel einchecken konnten, brachten wir unsere Koffer zur Gepäckaufbewahrung.
Následně jsme si koupili třídenní lístek místní městské dopravy za 310 Kč. Anschließend kauften wir ein 3-Tage-Ticket für 310 Kč für den öffentlichen Nahverkehr.
Poté jsme jeli z tramvajové zastávky Hlavní nádraží tramvajovým spojem číslo 9 na zastávku Újezd. Danach fuhren wir von der Straßenbahnhaltestelle Hlavní nádraží mit der Linie 9 bis zur Haltestelle Újezd.
Při cestě tam jsme projeli známým Václavským náměstím a Národní třídou. Auf dem Weg dorthin fuhren wir über den berühmten Wenzelsplatz und auf der Nationalstraße.
Projeli jsme také okolo Národního divadla a přes most Legií. Wir fuhren auch am Nationaltheater vorbei und über die Legií-Brücke.
Jeli jsme lanovkou na Petřín. To je 327 metrů vysoký kopec v západní části Prahy. Mit der Seilbahn fuhren wir auf den Laurenziberg. Dies ist ein 327 m hoher Hügel im Westen von Prag.
Šli jsme na Petřínskou rozhlednu, koupili si vstupenku a užili si výhled na hlavní město Česka. Wir gingen zum Aussichtsturm Petřín, kauften eine Eintrittskarte und genossen die Aussicht über die Hauptstadt Tschechiens.
Pak jsme šli pěšky k Pražskému hradu. Dann gingen wir zu Fuß bis zur Prager Burg.
Tam se nachází obrovská katedrála svatého Víta, kterou nechal postavit Karel IV. Dort befindet sich der riesige Veitsdom, den Karl IV. bauen ließ.
Po prohlídce jsme šli dolu po Zámeckých schodech ke Karlovu mostu. Nach der Besichtigung gingen wir die Schlosstreppe hinunter und zur Karlsbrücke.
Jako vždy tam bylo mnoho turistů z celého světa, kteří chtěli vidět těch 30 soch. Wie immer gab es dort viele Touristen aus der ganzen Welt, die die 30 Figuren auf der Brücke sehen wollten.
Naše cesta pak vedla pod Staroměstskou mosteckou věží na Malou Stranu. Unser Weg führte dann unter dem Altstädter Brückenturm hindurch in die Altstadt.
Když jsme byli na Staroměstském náměstí, obdivovali jsme kostel Matky Boží před Týnem ve stavebním stylu vrcholné gotiky. Als wir auf dem Altstädter Ring waren, bewunderten wir die Teynkirche im Baustil der Hochgotik.
Mnoho turistů se sešlo před Staroměstskou radnicí, aby si vyfotografovali Staroměstský orloj. Viele Touristen sammelten sich auch vor dem Altstädter Rathaus, um die Aposteluhr zu fotografieren.
Pak jsme šli zpět na Hlavní nádraží a vyzvedli si naše kufry. Dann gingen wir zum Hauptbahnhof zurück und holten unsere Koffer.
Metrem C jsme dojeli k našemu hotelu v městské části Vinohrady. Mit der Metro C erreichten wir unser Hotel im Stadtteil Vinohrady.
Večer jsme v restauraci jedli tradiční svíčkovou (omáčku) s houskovými knedlíky. Am Abend aßen wir im Restaurant traditionellen Lendenbraten mit Semmelknödeln.
Včera jsme jako první navštívili náměstí Míru. Gestern besuchten wir als Erstes den Friedensplatz.
Pak jsme jeli metrem A na stanici Můstek a navštívili jsme náměstí Republiky. Dann fuhren wir mit der Metro A bis zur Station Můstek und besuchten den Platz der Republik.
Moje manželka chtěla bezpodmínečně do Palladia, které bylo otevřeno v roce 2007. Meine Ehefrau wollte dort unbedingt in das Einkaufszentrum Palladium, welches 2007 eröffnet wurde.
Tato budova ještě s jednou patřili dříve armádě a dnes je to jedno z největších nákupních středisek Česka. Dieses Gebäude und einige andere gehörten früher der Armee und jetzt ist es eines der größten Einkaufzentren Tschechiens.
Po zbytek odpoledne jsme byli v Národním technickém muzeu. Am restlichen Nachmittag waren wir im Technisches Nationalmuseum.
Dnes ráno po snídani jsme se odhlásili z hotelu. Heute Morgen checkten wir nach dem Frühstück aus dem Hotel aus.
Jako poslední zastávku naší krátké dovolené jsme navštívili Zoologickou zahradu v Praze. Als letzte Station unseres Kurzurlaubs besuchten wir den Zoo in Prag.
Je to největší zoologická zahrada v Česku, otevřena je od roku 1931 a poskytuje zázemí téměř 4800 zvířatům. Er ist der größte Zoo Tschechiens, seit 1931 eröffnet und beherbergt fast 4800 Tiere.
Nyní čekáme na Hlavním nádraží na náš vlak do Bratislavy. Jetzt warten wir am Hauptbahnhof auf unseren Zug nach Bratislava.
Tam zůstaneme také po dobu dvou dní a prohlédneme si pamětihodnosti sousední země Česka. Dort werden wir auch zwei Tage bleiben und Sehenswürdigkeiten im Nachbarland Tschechiens ansehen.

Dialogy (Dialoge) Bearbeiten

Tschechisch Deutsch
A: Dobrý den. Můžete mi, prosím Vás, říct, jak se nejsnáze dostaneme k Prašné bráně? A: Guten Tag. Könnten Sie mir bitte sagen, wie wir am einfachsten zum Pulverturm kommen?
B: Ano, samozřejmě. Musíte projít rovně touto ulicí a přímo před kostelem Matky Boží před Týnem zahnout doleva. Pak ihned zase doprava a znovu doleva. B: Ja, natürlich. Sie müssen diese Straße geradeausgehen und direkt vor der Teynkirche links abbiegen. Dann sofort wieder rechts und wieder links.
A: Okay. A potom? A: Okay und dann?
B: Potom v další ulici doprava a poté znovu doleva. Celkem tedy musíte odbočit dvakrát doleva a dvakrát doprava. Pak uvidíte tu věž. B: Dann in der nächsten Straße rechts und wieder links. Sie müssen also zweimal links und zweimal rechts abbiegen. Dann sehen Sie den Turm.
A: Mockrát děkuji. A: Danke sehr.
B: Ale počkejte! Já jdu také tímto směrem. Dovedu Vás k Prašné bráně. B: Aber warten Sie! Ich gehe auch in diese Richtung. Ich begleite Sie zum Turm.
A: To je od Vás moc milé. Pocházíte z Prahy? A: Das ist sehr nett von Ihnen. Kommen Sie aus Prag?
B: Ne, já zde jen pracuji. Pocházím z Ostravy, ale před šesti lety jsem se sem přistěhoval/a. B: Nein, ich arbeite hier nur. Ursprünglich komme ich aus Ostrava, aber seit 6 Jahren wohne ich hier.
A: Líbí se Vám zde? A: Gefällt es Ihnen?
B: Ano. Sice se mi stýská po domově, ale Praha je také krásná. A obzvlášť metro je velmi praktické. B: Ja. Ich vermisse zwar meine Heimatstadt, aber auch Prag ist schön. Besonders die Metro ist sehr praktisch.
A: To Vám rád/a věřím. Mohl/a byste mi prosím ještě něco zde v Praze doporučit? Jsem zde na dovolené. A: Ich glaube Ihnen gern. Können Sie mir noch etwas hier in Prag empfehlen? Ich mache hier Urlaub.
B: No, myslím si, že už jste ty nejznámější pamětihodnosti jistě viděl/a. Ale byl/a jste už u Národního památníku na Vítkově? B: Na, ich denke, dass Sie schon die berühmtesten Sehenswürdigkeiten gesehen haben. Aber waren Sie schon bei dem Nationaldenkmal auf dem Vítkov?
A: Ne, tam jsem ještě nebyl/a. Mohl/a byste mi povědět něco bližšího o tomto památníku? A: Nein, da war ich noch nicht. Was können Sie mir über dieses Denkmal erzählen?
B: Tento památník stojí na kopci Vítkov v městské části Vyškov. V 19. století to byla vesnice s vinicemi. Komunisté to ale chtěli vše přestavět. B: Das Denkmal ist auf dem Hügel Vítkov im Stadtteil Žižkov. Im 19. Jahrhundert war das ein Dorf mit Weinbauern. Die Kommunisten wollten dort alles umbauen.
A: Ale oni to nakonec tak neudělali, že? A: Aber sie haben es nicht gemacht?
B: Ne, naštěstí ne. Každopádně tento památník existuje již téměř 80 let. Představuje Jana Žižku. Je to největší bronzová socha světa. B: Nein, glücklicherweise nicht. Auf jeden Fall existiert das Denkmal seit fast achtzig Jahren. Es stellt Jan Žižka dar. Es die größte Bronzestatue der Welt.
A: Velice obdivuhodné. A: Sehr erstaunlich.
B: Ano, máte pravdu. Jestli chcete, popíšu Vám cestu, jak se tam dostat. Ale momentálně jsme už u Prašné brány. B: Das stimmt. Wenn Sie wollen, beschreibe ich Ihnen den Weg. Aber jetzt sind wir am Pulverturm.

Cvičení (Übungen) Bearbeiten

Vytvořte celé věty se zadanými slovy!
(je hlavní a) (České republiky) (a 15. největší) (současně největší město) (Praha) (město Evropské unie)
(zakladatelem dynastie Přemyslovců) (v 8. století) (jejím manželem Přemyslem) (a) (a věštkyní Libuší) (českou kněžnou) (Praha) (podle legendy byla) (založena)
(Janem Paškem z Vratu) (o sjednocení Starého) (měšťanů vedených) (k prvnímu pokusu) (na popud staroměstských) (a Nového Města) (1518) (došlo v roce)
(v českých zemích) (největší) (rychle se rozvíjejícím) (továrnami, které bylo) (městem se železnicí a) (byla Praha již industrializovaným,) (na konci 19. století)
(připojilo Slovensko) (kterému se vzápětí) (státu, ke) (na konci první světové) (války byla) (vyhlášena nezávislost českého)
(Praha) (března 1939 byla) (a Morava) (hlavním městem) (od 15.) (Protektorátu Čechy)
(zoo nebo metro) (poškodily např. Pražskou) (roce 2002) (povodně, které) (Prahu těžce poničily) (v)
Přečtěte si následující věty a doplňte chybějící slova ve správném tvaru!
Metro tvoří v _____ (Praha) základ sítě městské hromadné dopravy.
V _____ (rok) 2013 přepravilo 584 milionů cestujících, v průměru tedy 1,6 milionů _____ (den).
Jedná se o jedinou síť podzemní dráhy a zároveň jedinou speciální železniční dráhu v České republice.
Provozovatelem dráhy i drážní dopravy na ní je Dopravní podnik _____ (hlavní město) Prahy a. s. První úsek pražského _____ (metro) byl otevřen 9. _____ (květen) 1974.
Metro _____ (mít) v současné době tři linky značené písmeny a barvami:
A (zelená), B (žlutá) a C (červená); do budoucna se plánuje _____ (nový) linka D (modrá).
Dohromady měří jeho síť 59,1 km. Soupravy metra zastavují celkem v 57 _____ (stanice), z nichž tři páry _____ (být) přestupní.
Linky podzemní dráhy jsou na čtyřech místech vedeny pod řekou _____ (Vltava) nebo i nad zemí v tubusu _____ (Nuselský most).
Opravte chyby v textu!
Národní (dříve Národní třída) je významná ulice v hlavním městě Praha.
Nachází se na rozhraní Staré a Nové Město.
Probíhá jihozápadním směrem do Jungmannova náměstí,
kdo navazuje na ulici 28. říjen vedoucí z dolního konce Václavského náměstí,
k křižovatce u Vltavy a Národního divadlo, kde na ni navazuje most Legií.
Nachází se v místech, kde stávaly ve středověku hradby Staré Město.
17. listopadu 1989 došlo na rohu Mikulandské ulice k známému zásahu složek
Veřejné bezpečnosti proti studentům, čímž začala tzv. sametový revoluce,
který znamenala definitivní konec komunistický režimu v Československu.
Na tuto událost upomíná pamětní dneska v podloubí Schirdingovského palác,
který stojí právě k rohu Mikulandské a Národní.
Malý kvíz o velké Praze
1. Ve které pražské čtvrti stojí největší bronzová socha světa (znázorňující Jana Žižku z Trocnova)? a) v Kobylisích b) na Žižkově c) na Starém Městě d) ve Vinohradech
2. Kde se nachází katedrála svatého Víta? a) na Letné b) v Tróji c) v areálu Pražského hradu d) na konečné zastávce metra C
3. Který most se nachází u Národního divadla? a) Juditin most b) Karlův most c) Jiráskův most d) most Legií
4. Kdy proběhla tzv. "sametová revoluce"? a) 17. listopadu 1989 b) 6. července 1415 c) 17. října 1990 d) 28. října 1918
5. Jaká netradiční surovina byla použita při stavbě Karlova mostu? a) pivo b) vejce c) rybí tuk d) máslo
6. V jakém roce byla založena Karlova univerzita? a) 1348 b) 1620 c) 1212 d) 1341

Řešení (Lösungen) Bearbeiten

Řešení ke cvičení číslo 1
Praha je hlavní a současně největší město České republiky a 15. největší město Evropské unie.
Podle legendy byla Praha založena v 8. století českou kněžnou a věštkyní Libuší a jejím manželem Přemyslem, zakladatelem dynastie Přemyslovců.
K prvnímu pokusu o sjednocení Starého a Nového Města došlo v roce 1518 na popud staroměstských měšťanů vedených Janem Paškem z Vratu.
Na konci 19. století byla Praha již industrializovaným, rychle se rozvíjejícím městem se železnicí a továrnami, které bylo největší v českých zemích.
Na konci první světové války byla vyhlášena nezávislost českého státu, ke kterému se vzápětí připojilo Slovensko.
Od 15. března 1939 byla Praha hlavním městem Protektorátu Čechy a Morava.
V roce 2002 Prahu těžce poničily povodně, které poškodily např. Pražskou zoo nebo metro.
Řešení ke cvičení číslo 2
Metro tvoří v Praze základ sítě městské hromadné dopravy.
V roce 2013 přepravilo 584 milionů cestujících, v průměru tedy 1,6 milionů denně.
Jedná se o jedinou síť podzemní dráhy a zároveň jedinou speciální železniční dráhu v České republice.
Provozovatelem dráhy i drážní dopravy na ní je Dopravní podnik hlavního města Prahy a. s. První úsek pražského metra byl otevřen 9. května 1974.
Metro má v současné době tři linky značené písmeny a barvami:
A (zelená), B (žlutá) a C (červená); do budoucna se plánuje nová linka D (modrá).
Dohromady měří jeho síť 59,1 km. Soupravy metra zastavují celkem v 57 stanicích, z nichž tři páry jsou přestupní.
Linky podzemní dráhy jsou na čtyřech místech vedeny pod řekou Vltavou nebo i nad zemí v tubusu Nuselského mostu.
Řešení ke cvičení číslo 3
Národní (dříve Národní třída) je významná ulice v hlavním městě Praze.
Nachází se na rozhraní Starého a Nového Města.
Probíhá jihozápadním směrem od Jungmannova náměstí,
kde navazuje na ulici 28. října vedoucí z dolního konce Václavského náměstí,
ke křižovatce u Vltavy a Národního divadla, kde na ni navazuje most Legií.
Nachází se v místech, kde stávaly ve středověku hradby Starého Města.
17. listopadu 1989 došlo na rohu Mikulandské ulice k známému zásahu složek
Veřejné bezpečnosti proti studentům, čímž začala tzv. sametová revoluce,
která znamenala definitivní konec komunistického režimu v Československu.
Na tuto událost upomíná pamětní deska v podloubí Schirdingovského paláce,
který stojí právě na rohu Mikulandské a Národní.
Řešení ke cvičení číslo 4
1. b)
2. c)
3. d)
4. a)
5. b)
6. a)