Tschechisch Arbeitsbuch: Themengebiete: Familie


Užitečné věty (Nützliche Sätze) Bearbeiten

Tschechisch Deutsch
Ahoj. Jmenuju se Pavla a žiji v Olomouci. Chceš vědět něco o mé rodině? Ráda ti o nás něco řeknu. Hallo. Ich heiße Pavla und lebe in Olomouc. Willst du etwas über meine Familie wissen? Ich erzähle es dir gerne.
Rodiče mé matky bydlí v Opavě. Její matka se jmenuje Ivana, její otec Karel. Bydlí tam v jednom krásném domu na okraji města. Die Eltern meiner Mutter wohnen in Opava. Ihre Mutter heißt Ivana, ihr Vater Karel. Sie leben dort in einem hübschen Haus am Stadtrand.
Moji druzí prarodiče pochází z Púchova na Slovensku. Jmenují se Lívia a Konštantín. Bohužel je nenavštěvujeme tak často. Meine anderen Großeltern kommen aus Púchov aus der Slowakei. Sie heißen Lívia und Konštantín. Leider besuchen wir sie nicht so oft.
Moje matka se jmenuje Irena a narodila se v Ostravě. Je jí 47 let a ráda nosí moderní oblečení. Meine Mutter heißt Irena und wurde in Ostrava geboren. Sie ist 47 Jahre alt und trägt gerne modische Kleidung.
Pracuje jako zaměstnankyně Komerční banky (na třídě Svobody) zde v Olomouci. Sie arbeitet als Angestellte für die Komerční banka (an der tř. Svobody) hier in Olomouc.
Můj otec se jmenuje Marek. V roce 2001 se přestěhoval do Česka, je rodilý Slovák. Mein Vater heißt Marek. Er zog 2001 nach Tschechien um, ist also gebürtiger Slowake.
V srpnu mu bylo 50 let. Pracuje pro firmu OLMA a.s. na východ od Olomouce. Im August wurde er 50 Jahre alt. Er arbeitet für OLMA a.s. im Osten von Olomouc.
Když přijde jeho mladší sestra Váleria na návštěvu, přiváží nám korbáčik ze Slovenska. To miluji. Wenn seine jüngere Schwester Valéria zu Besuch kommt, bringt sie uns Korbáčik aus der Slowakei mit. Ich liebe es.
Můj starší bratr Martin žije se svou přítelkyní v Praze. Oba jsou lékaři a pracují ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Mein älterer Bruder Martin lebt mit seiner Freundin in Prag. Beide sind Ärzte und arbeiten für das Allgemeine Fakultätskrankenhaus in Prag.
Mají jen malý dům v Praze, protože ceny nemovistostí tam jsou moc vysoké. Sie haben nur ein kleines Haus in Prag, weil dort die Immobilienpreise sehr hoch sind.
Dále máme ještě našeho psa. Jmenuje se Orry a je mu už devět let. Je to slovenský čuvač a pochází tedy ze Slovenska jako můj otec. Dann gibt es noch unseren Hund. Er heißt Orry und ist schon neun Jahre alt. Er ist ein Slovenský čuvač und kommt aus der Slowakei wie mein Vater.
Bydlím se svým přítelem v Opletalově ulici v centru Olomouce. U radnice na Horním náměstí jsme za pár vteřin. Ich wohne mit meinem Freund an der Straße Opletalova im Zentrum von Olomouc. Beim Rathaus auf dem Oberen Platz sind wir in Sekunden.
Můj přítel se jmenuje Michal a je mu 27 let. Rád plave a často navštěvuje aquapark. Studuje právo na Univerzitě Palackého v Olomouci. Mein Freund heißt Michal und ist 27 Jahre alt. Er schwimmt gerne und besucht oft den Aquapark. Er studiert Jura an der Palacký-Universität.
Já už dva měsíce pracuji v oddělení prodeje firmy TOS Olomouc s.r.o. Ich arbeite seit zwei Monaten in der Verkaufsabteilung von TOS Olomouc s.r.o.
Dnes přijde na návštěvu teta mého přítele se svým malým synem. Za hodinu by tu měli být. Heute kommt die Tante meines Freundes und ihr kleiner Sohn zu Besuch. Sie werden in einer Stunde hier sein.
Jeho teta se jmenuje Ilona a je jí 40 let. Jejímu synovi je devět let a je velmi roztomilý. Mám ráda malé děti. Seine Tante heißt Ilona und ist 40 Jahre alt. Ihr Sohn ist neun Jahre alt und sehr süß. Ich mag kleine Kinder.
Přijedou vlakem a potom pojedou dále tramvají. Sie werden mit der Bahn ankommen und dann mit der Straßenbahn fahren.
Její manžel se ostatně jmenuje Vladimír a je stejně starý jako ona. Potkala jsem ho zatím jen jednou. Je velmi velký. Ihr Ehemann heißt übrigens Vladimír und ist genauso alt wie sie. Ich habe ihn erst einmal getroffen. Er ist sehr groß.
Ach, ještě jsem neřekla nic o svém strýci Leošovi. Přestěhoval se se svou manželkou do Rakouska. Ach, ich habe noch nicht von meinem Onkel Leoš erzählt. Er ist mit seiner Ehefrau nach Österreich gezogen.
Oba pracují v Linci, ale zrovna mě nenapadá, kde přesně. Sie arbeiten beide in Linz, aber mir fällt gerade nicht ein, wo.
Mají dvě malé kočky a jednoho ptáčka jako domácí mazlíčky. Nemám ráda kočky, ale můj strýc nemá rád psy. Sie haben zwei junge Katzen und einen Vogel als Haustiere. Ich mag keine Katzen, aber mein Onkel mag keine Hunde.
Další velká rodinná oslava se bude konat o Vánocích. Potkáme všechny příbuzné a uvidíme také naše bratrance a sestřenice. Das nächste große Familienfest wird Weihnachten sein. Dann treffen wir alle Verwandten und sehen auch unsere Cousins und Cousinen.
Moje babičky rády pečou na Vánoce, ale moji dědečkově to nesnáší. Meine Großmütter backen gerne für Weihnachten, aber meine Großväter hassen das.
Tak, to byl malý pohled do mé rodiny. So, das war ein kleiner Einblick in meine Familie.
Co mi můžeš říct ty o své rodině? Máš nějaké sourozence nebo domácí mazlíčky? Jsi ženatý/jsi vdaná nebo svobodný/svobodná? Was kannst du mir über deine Familie erzählen? Hast du Geschwister oder Haustiere? Bist du verheiratet oder ledig?

Dialogy (Dialoge) Bearbeiten

Tschechisch Deutsch
A: Dobrý den. Hledám zimní boty pro má vnoučata. Mohl byste mi pomoct? A: Guten Tag. Ich suche Winterschuhe für meine Enkel. Könnten Sie mir helfen?
B: Rád. Jakou velikost bot tak asi mají? B: Gerne. Welche Schuhgröße haben sie denn?
A: Myslím, že mají tak 32 nebo 33. Ale jistá si úplně nejsem. Chtěla bych prvně najít nějaké teplé boty pro děti. A: Ich denke 32 oder 33. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich möchte erst einmal für die Kinder warme Schuhe finden.
B: Okay, v tomto regálu máme zimní kolekci pro děti. Jsou to děvčátka nebo chlapci? B: Okay, wir haben in diesem Regal einige Wintermodelle für Kinder. Sind es Mädchen oder Jungen?
A: Oba chlapci. Boty pro dívky ale potřebuji také. Lépe řečeno, pro ženy, jelikož moje dcera bude mít také brzy narozeniny. A: Beides Jungen. Schuhe für Mädchen brauche ich aber auch. Besser gesagt für Frauen, weil meine Tochter bald auch Geburtstag hat.
B: Ah, Vy máte tedy velkou rodinu. Jakou barvu by ty boty měly mít? B: Ah, Sie haben eine große Familie. Welche Farben sollten die Schuhe haben?
A: Pro chlapce bych si přála spíše něco tmavšího. Tento model se mi líbí. Máte také děti, jestli se můžu zeptat? A: Für Jungen eher etwas Dunkles. Dieses Modell gefällt mir. Haben Sie auch Kinder, wenn ich fragen darf?
B: Ano, mám dvě dcery. Obě už jsou dospělé. Takže tento model? Dvakrát? B: Ja, aber zwei Töchter. Sie sind schon erwachsen. Also dieses Modell? Zweimal?
A: Ne, vezmu ještě jiný model. Víte, moji vnuci jsou dvojčata. Jejich rodiče je musí nějak rozlišovat. A: Nein, ich nehme noch ein anderes Modell. Wissen Sie, meine Enkel sind Zwillinge. Ihre Eltern müssen sie unterscheiden können.
B: No, v tomto věku už by to asi mělo být možné, že? Kolik je jim let? 10? B: Na, in dem Alter sollte das doch möglich sein. Wie alt sind sie? 10?
A: Je jim devět let. Ale jsou si velmi podobní. A: Beide sind neun Jahre alt. Aber sie sehen sich sehr ähnlich.
B: V pořádku. Tento model se hodí také na zimu. Je voděodolný. B: In Ordnung. Dieses Modell eignet sich auch für den Winter. Es ist wasserfest.
A: Ano, tento pár se mi líbí. Takže vezmu tyto boty a ty předtím. Mohla bych je vyměnit, pokud by ji velikostně neseděly? A: Ja, das gefällt mir. Dann nehme ich dieses und das andere. Kann ich sie noch umtauschen, falls sie nicht passen?
B: Ano, samozřejmě. Přineste ty boty jednoduše v originálním balení zpět k nám. B: Ja, natürlich. Bringen Sie die Schuhe einfach in der Verpackung zu uns zurück.

Cvičení (Übungen) Bearbeiten

Vyberte slova, která k ostatním nepatří!
syn – vnuk – příbuzný – rodina – strýc – strž
pravnučka – prababička – prateta – pražit – prastrýc – pradědeček
švestka – dvojčata – sourozenci – sestry – bratři – matky
králík – kráva – pes – kočka – morče – myš
Uspořádejte následující dialog!
Do patnácti let včetně platí jako děti, potom do 21 let jako mladiství.
Kolik let smí dětem maximálně být?
Ráda bych koupila rodinnou vstupenku.
Takže jednou rodinnou vstupenku a jednou vstupenku pro mladistvé?
Rodinná vstupenka je pro dva dospělé a dvě děti.
To dělá dohromady 545 korun.
Ano, správně.
Aha, tak to musím pro mého syna vzít jednu vstupenku pro mladistvé.
Přečtěte si následující věty a doplňte chybějící slova ve správném tvaru!
Moje manželka _____ (jmenovat se) Eva.
_____ (pracovat) u jedné známé firmy v německém městě Norimberk.
Evina sestra je o tři roky starší a žije se svým _____ (manžel) v _____ (Brno).
_____ (pracovat) pro _____ (jedna) regionální firmu, jejíž jméno už jsem bohužel zapomněl.
Příští týden k nim pojedeme, protože se u nich koná _____ (malý) rodinná oslava.
_____ (rodit se) jim totiž dcera.
Bude tam hodně členů rodiny, obzvláště příbuzní Eviny _____ (sestra).
My sami máme _____ (jeden syn), který je už dospělý a _____ (pracovat) v _____ (Česka republika).
Minulý rok se oženil se svou _____ (krásný) _____ (přítelkyně).
Poslední rodinná oslava se konala přede dvěma _____ (měsíc), když má matka slavila _____ (sedmdesát) narozeniny.
Při této oslavě _____ (být) potkali i ty nejvzdálenější příbuzné.

Řešení (Lösungen) Bearbeiten

Řešení ke cvičení číslo 1
strž
pražit
švestka
kráva
Řešení ke cvičení číslo 2
A: Ráda bych koupila rodinnou vstupenku.
B: Rodinná vstupenka je pro dva dospělé a dvě děti.
A: Kolik let smí dětem maximálně být?
B: Do patnácti let včetně platí jako děti, potom do 21 let jako mladiství.
A: Aha, tak to musím pro mého syna vzít jednu vstupenku pro mladistvé.
B: Takže jednou rodinnou vstupenku a jednou vstupenku pro mladistvé?
A: Ano, správně.
B: To dělá dohromady 545 korun.
Řešení ke cvičení číslo 3
Moje manželka se jmenuje Eva.
Pracujeme u jedné známé firmy v německém městě Norimberk.
Evina sestra je o tři roky starší a žije se svým manželem v Brně.
Pracuje pro jednu regionální firmu, jejíž jméno už jsem bohužel zapomněl.
Příští týden k nim pojedeme, protože se u nich koná malá rodinná oslava.
Narodila se jim totiž dcera.
Bude tam hodně členů rodiny, obzvláště příbuzní Eviny sestry.
My sami máme jednoho syna, který je už dospělý a pracuje v Česku.
Minulý rok se oženil se svou krásnou přítelkyní.
Poslední rodinná oslava se konala přede dvěma měsíci, když má matka slavila sedmdesáté narozeniny.
Při této oslavě jsme potkali i ty nejvzdálenější příbuzné.