Tschechisch Arbeitsbuch: Themengebiete: Arbeitswelt und Kollegen


Užitečné věty (Nützliche Sätze) Bearbeiten

Tschechisch Deutsch
Můj pracovní den začíná každé ráno v 7 hodin. Mein Arbeitstag beginnt morgens um 7 Uhr.
Pracuji od pondělí do pátku. Ich arbeite von montags bis freitags.
Pracovní den končí většinou v 18 hodin, dnes ale končím teprve v 19 hodin. Der Arbeitstag endet meistens um 18 Uhr, heute aber erst um 19 Uhr.
Mám rád svou práci, ale nemám rád svého šéfa. Ich mag meine Arbeit, aber nicht meinen Chef.
Někdy je má práce ale velice nudná. Manchmal ist meine Arbeit aber sehr langweilig.
Včera jsem musel/a vyplňovat některé formuláře. Gestern musste ich einige Formulare ausfüllen.
To trvalo několik hodin. Dies dauerte mehrere Stunden.
Kromě toho se vyskytl problém s počítačem. Außerdem gab es ein Problem mit meinem Computer.
Avšak dnes je lepší den a mé úkoly nejsou tak těžké. Heute ist allerdings ein besserer Tag und meine Aufgaben sind nicht sehr schwer.
Na mém pracovním stole je chaos a můj kolega je nemocný. Auf meinem Schreibtisch ist Chaos und mein Kollege ist krank.
Má kolegyně a já jsme proto museli více pracovat. Meine Kollegin und ich müssen deswegen mehr arbeiten.
Musím si ještě promluvit s účetním kvůli svému platu. Ich muss mit unserem Buchhalter noch wegen meinem Gehalt sprechen.
Pracuje o jedno poschodí výše nad námi. Er arbeitet ein Stockwerk über uns.
Od následujícího měsíce budu pracovat v jiném oddělení. Ab nächstem Monat werde ich in einer anderen Abteilung arbeiten.
Tam budu mít nové kolegy. Dort werde ich neue Kollegen haben.
Přesto se mi někdy vůbec nechce zde pracovat. Trotzdem will ich irgendwann nicht mehr hier arbeiten.
Proto si o víkendu napíšu životopis. Deshalb werde ich meinen Lebenslauf am Wochenende schreiben.
Alespoň mám dobrý vztah se svými kolegy. Wenigstens habe ich ein gutes Verhältnis zu meinen Kollegen.
Umím také dobře pracovat ve skupině. Ich kann auch gut in der Gruppe arbeiten.
Disponuji mnoha zkušenostmi v oblasti informatiky. Ich verfüge über viel Erfahrung im Bereich der Informatik.
Pracoval/a jsem už na různých pozicích a mohl/a jsem tak získat nové znalosti. Ich arbeitete schon in verschiedenen Positionen und konnte neue Kenntnisse erlangen.
Objednám teď novou tiskárnu. Jetzt bestelle ich einen neuen Drucker.
Objednávku musím nejprve domluvit s mou kolegyní. Die Bestellung musste ich vorher mit meiner Kollegin absprechen.
Náš šéf povolit tuto objenávku. Unser Chef genehmigte diese Bestellung.
On bude od zítřka na služební cestě v Maďarsku. Er wird ab morgen auf einer Geschäftsreise in Ungarn sein.
Naše firma tam má další kancelář. Unsere Firma hat dort ein weiteres Büro.
Kromě toho máme důležité dodavatele na Slovensku. Außerdem haben wir in der Slowakei einen wichtigen Lieferanten.
Skladovací hala je ve městě, ve kterém pracuji. Eine Lagerhalle ist in der Stadt, in der ich arbeite.

Dialogy (Dialoge) Bearbeiten

Tschechisch Deutsch
A: Dobré ráno. Proč jsi už tak brzy na svém pracovišti? A: Guten Morgen. Warum bist du schon so früh an deinem Arbeitsplatz?
B: Ahoj. Máme spoustu práce. Obdželi jsme hromadu objednávek. B: Hallo. Es gibt heute viel zu tun. Wir haben einen Haufen Bestellungen erhalten.
A: Aha. A ví o tom šéf? A: Aha, weiß der Chef das?
B: Ano, není z toho nadšený. Už jsem zpracoval/a několik formulářů a napsal/a faktury. B: Ja, er ist nicht erfreut. Ich habe schon einige Formulare bearbeitet und Rechnungen geschrieben.
A: Kde je dnes Barbara? A: Wo ist Barbara heute?
B: Je nemocná. Už jsem jí volal/a. B: Sie ist krank. Ich habe sie schon angerufen.
A: To není dobré. Musíme ještě připravit prezentaci pro obchodního partnera. A: Das ist nicht gut. Wir müssen auch noch eine Präsentation für einen Geschäftspartner vorbereiten.
B: Já vím. Obdrželi jsme také ještě jednu nabídku od nového dodavatele. B: Ich weiß. Wir haben auch noch ein Angebot von einem neuen Lieferanten erhalten.
A: Tolik práce a tak málo času. Dnes se nudit nebudeme. A: So viel Arbeit und so wenig Zeit. Heute wird es nicht langweilig.
B: Ano, šéf by nám měl zvýšit plat. B: Ja, der Chef sollte uns ein höheres Gehalt geben.
A: To neudělá. Nesnáší finanční záležitosti. Miluje jen své koníčky. A: Er macht es nicht. Er hasst doch finanzielle Angelegenheiten. Er liebt nur seine Hobbys.
B: Ale on je dobrý šéf. Já ho mám rád/a. B: Aber er ist ein guter Chef. Ich mag ihn.
A: To je pravda. Můžeš mi říct, kolik objednávek ještě musíme zpracovat? A: Das stimmt. Kannst du mir sagen, welche Bestellungen wir noch bearbeiten müssen?
B: Vytiskl/a jsem je. Leží tam na tvém psacím stole. B: Ich habe sie ausgedruckt. Sie liegen dort auf deinem Schreibtisch.
A: Aha, děkuju. Chceš kávu? A: Aha, danke. Willst du einen Kaffee?
B: Ne, díky. Nejprve musím dokončit tento úkol. B: Nein, danke. Ich muss erst diese Aufgabe beenden.
A: V rychlosti si zkontroluji e-maily a pak ti pomůžu. A: Ich prüfe noch kurz meine E-Mails und dann helfe ich dir.
B: Ano, pospěš si prosím. B: Ja, beeil dich bitte.
A: Okay, moje e-mailová poštovní schránka neobsahuje žádné důležité zprávy. Do kdy musí být ty objednávky zpracovány? A: Okay, mein E-Mail-Postfach enthält keine wichtigen Nachrichten. Bis wann müssen die Bestellungen bearbeitet sein?
B: Do 15 hodin. Šéf chce také vědět, kdy budeme hotovi. Budeme potom mít poradu. B: Bis um 15 Uhr. Der Chef will auch wissen, wann wir fertig sind. Es wird noch eine Besprechung danach geben.
A: To je tedy dobrá výzva. A: Dies ist eine gute Herausforderung.

Cvičení (Übungen) Bearbeiten

Opravte chyby v textu!
Karel dnes přišla pozdě do práce. Šéf z toho měl radost.
Karel se omluvil, že budete pracovat déle. Na psací židli mu již leželo několik objednávek.
Rozhodl se požádat o pomoc kolegyněmi. Zakázku stihli vypracovat v termínu, proto jim šéf snížil plat.
Na závěr pracovního dne se konala pracovní porada, ale Karel opět nedorazili.
Alena ho omluvila a slíbila, že mu nové informace vyřídilo.
Následujícího dne se Karel od kolegyně dozvěděl, že firma bude kupovat staré počítače.
Firmě se daří, má nové zloděje, a proto si zaměstnanci zaslouží lepší vybavení do kanceláří.
Uspořádejte následující dialog!
V poledne jsem šel do restaurace a objednal si denní menu.
Dozvěděl jsem se také, že můj kolega měl nehodu. Nebylo ale to nic zlého.
Potřeboval jsem k tomu více času než obvykle, protože ve městě byla dopravní zácpa.
V 8 hodin jsem přišel na pracoviště. Můj kolega tam nebyl.
Na mém psacím stole bylo vše v pořádku a můj počítač byl vypnutý.
Doma jsem již nepracoval, nýbrž jsem odpočíval po dlouhém dni.
Když jsem chtěl odejít, zavolal mi šéf. Musel jsem pracovat přesčas.
Poté, co jsem něco snědl, jsem pracoval až do večera.
Přestože jsem nebyl s novým konceptem ještě hotov, jel jsem ve 20 hodin domů.
Zapnul jsem si počítač a uvařil si kávu.
Vytvořte celé věty se zadanými slovy!
(s novými kolegy) (v novém oddělení) (budu pracovat) (příští měsíc)
(několik) (musím vyplnit) (pro objednávku) (formulářů)
(slavných zákazníků) (léta několik) (naše firma) (má již)
(já musím jet) (je nemocný) (cestu) (na služební) (Šéf) (a)
(ráda ve skupině) (ji mám rád) (kolegyně) (a já) (pracuje) (moje)
(nechci) (bych dostal) (firmě) (v jiné) (lepší) (plat, ale) (měnit zaměstnavatele)
Přečtěte si následující věty a doplňte chybějící slova ve správném tvaru!
Příští týden se koná _____ (mít) služební cesta do _____ (Německo).
Bude se tam pořádat trh s důležitými _____ (výstava).
Můj šéf doufá, že tam můžeme uzavřít _____ (dobrý) smlouvy.
_____ (jet) tam služebním _____ (auto), ačkoli je to dražší, než tam jet vlakem.
Kromě toho budeme přenocovat v tříhvězdičkovém _____ (hotel).
Za dva dny pojedeme zpět a budeme pracovat na _____ (nový) projektu.

Řešení (Lösungen) Bearbeiten

Řešení ke cvičení číslo 1
Karel dnes přišel pozdě do práce. Šéf z toho neměl radost.
Karel se omluvil, že bude pracovat déle. Na psacím stole mu již leželo několik objednávek.
Rozhodl se požádat o pomoc kolegyně. Zakázku stihli vypracovat v termínu, proto jim šéf zvýšil plat.
Na závěr pracovního dne se konala pracovní porada, ale Karel opět nedorazil.
Alena ho omluvila a slíbila, že mu nové informace vyřídí.
Následujícího dne se Karel od kolegyně dozvěděl, že firma bude kupovat nové počítače.
Firmě se daří, má nové zákazníky, a proto si zaměstnanci zaslouží lepší vybavení do kanceláří.
Řešení ke cvičení číslo 2
V 8 hodin jsem přišel na pracoviště. Můj kolega tam nebyl. (1)
Na mém psacím stole bylo vše v pořádku a můj počítač byl vypnutý. (2)
Zapnul jsem si počítač a uvařil si kávu. (3)
V poledne jsem šel do restaurace a objednal si denní menu. (4)
Poté, co jsem něco snědl, jsem pracoval až do večera. (5)
Když jsem chtěl odejít, zavolal mi šéf. Musel jsem pracovat přesčas. (6)
Dozvěděl jsem se také, že můj kolega měl nehodu. Nebylo ale to nic zlého. (7)
Přestože jsem nebyl s novým konceptem ještě hotov, jel jsem ve 20 hodin domů. (8)
Potřeboval jsem k tomu více času než obvykle, protože ve městě byla dopravní zácpa. (9)
Doma jsem již nepracoval, nýbrž jsem odpočíval po dlouhém dni. (10)
Řešení ke cvičení číslo 3
Příští měsíc budu pracovat s novými kolegy v novém oddělení.
Pro objednávku musím vyplnit několik formulářů.
Naše firma má již léta několik slavných zákazníků.
Šéf je nemocný a já musím jet na služební cestu.
Moje kolegyně pracuje ráda ve skupině a já ji mám rád.
V jiné firmě bych dostal lepší plat, ale nechci měnit zaměstnavatele.
Řešení ke cvičení číslo 4
Příští týden se koná má služební cesta do Německa.
Bude se tam pořádat trh s důležitými výstavami.
Můj šéf doufá, že tam můžeme uzavřít dobré smlouvy.
Pojedeme tam služebním autem, ačkoli je to dražší, než tam jet vlakem.
Kromě toho budeme přenocovat v tříhvězdičkovém hotelu.
Za dva dny pojedeme zpět a budeme pracovat na novém projektu.